Algemene voorwaarden


Dwarrels
Gerrit Kögelerstraat 42
3333 BE Zwijndrecht
tel : (+31) 06- 47785297
www.dwarrels.nl
dwarrels@live.nl

BTW nummer: NL 180270291B01
Inschrijving Kamer van Koophandel Rotterdam : 55954464
Bankrekening nummer : 1322539376
Iban: NL79KNAB0731960289
Bic/Swift: KNABNL2H

Artikel 1: Bestelling 
1.De door Dwarrels geaccepteerde bestellingen zullen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitgevoerd worden. Doorgaans ontvangt u uw bestelling binnen enkele werkdagen na ontvangst van uw volledige betaling.
2. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
3. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde.
4. De klant heeft alleen recht op een eerste druk van een artikel als dit expliciet vermeld staat bij het betreffende artikel.
 
Artikel 2: Levering 
1. Levering vindt  plaats door TNT Post. Dwarrels draagt het risico tot Dwarrels de goederen overdraagt aan de vervoerder. Hierna draagt de vervoerder het risico tot aan de overdraging aan de klant. Voor vertragingen in levering en prestaties wegens overmacht en buitengewone gebeurtenissen zijn wij niet aansprakelijk.
 
Artikel 3: Betaling 
1. Bestellingen dienen bij vooruitbetaling voldaan moeten worden. Na ontvangst van de betaling zullen de goederen verstuurd worden.
 
 Artikel 4 : Prijzen & Verzendkosten 
1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, exclusief verzendkosten.
De artikelen betreffen  marge artikelen. Wat inhoudt dat na aankoop door u, er op de artikelen geen BTW door u  op terug te vorderen is.
2. Verzendkosten zie elders.
 
Artikel 6: Vervangende goederen 
1. Voor klachten kan je terecht op dwarrels@live.nl
2. Klachten over geleverde goederen of diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen binnen 3 dagen na factuurdatum via e-mail te worden voorgelegd aan Dwarrels. 
3. In geval van productiefout aan het bestelde artikel kan dat artikel, binnen 3 werkdagen na leveringsdatum per post naar Dwarrels, Gerrit Kögelerstraat 42, 3333 BE Zwijndrecht worden teruggestuurd mits in originele verpakking en een schriftelijke bijlage met beschrijving van de productiefout. Dit in ruil voor een nieuw exemplaar van het beschadigde artikel. Indien de oorspronkelijk bestelde artikelen niet beschikbaar zouden zijn, neemt Dwarrels via e-mail contact op met de klant om dit bekend te maken.
4. In geval van transportbeschadiging. aan het bestelde artikel kan dat artikel, binnen 3 werkdagen na leveringsdatum per post naar Dwarrels, Gerrit Kögelerstraat 42, 3333 BE Zwijndrecht worden teruggestuurd mits in originele verpakking en een schriftelijke bijlage met beschrijving van de transport beschadiging. Dit in ruil voor een nieuw exemplaar van het beschadigde artikel. Indien de oorspronkelijk bestelde artikelen niet beschikbaar zouden zijn, neemt Dwarrels via e-mail contact op met de klant om dit bekend te maken.
5. De verzendkosten voor het retourneren van de beschadigde artikelen zijn voor de klant.
6. De kosten die gemaakt worden voor het versturen van de vervangende artikelen zijn voor rekening van Dwarrels.
 
Artikel 7: Herroepingsrecht 
1. De klant heeft het recht zonder opgave van redenen de artikelen te retourneren binnen een periode van zeven werkdagen, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument. Dwarrels zou zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na terugzending terug betalen.
2. Elke uitzondering op het herroepingsrecht, bijvoorbeeld op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen, is alleen toegestaan indien dit ook wettelijk is toegestaan; een dergelijke uitzondering dient uitdrukkelijk voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst vermeld te zijn.
3.Tijdens de herroepings termijn heeft de klant de mogelijkheid om zonder enige verplichting  de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. De kosten van retounering van de aankoop zijn voor rekening van de klant.
4. De klant kan alleen daadwerkelijk gebruikmaken van zijn herroepingsrecht indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking geretourneerd worden.

Artikel 8: Privacy 
1.Dwarrels neemt bij het gebruik van persoonsgegevens de bijzondere zorgvuldigheid in acht zoals is voorgeschreven in de nationale regelgeving.
2. De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven en worden uitsluitend gebruikt om de klant te informeren over Dwarrels en de producten die wij voeren.
 
Artikel 9: Geschillenbeslechtiging 
1. In het geval van een geschil dient de consument binnen de 14 dagen van eerst contact op te nemen met Dwarrels door per post, fax of e-mail zijn klacht uiteen te zetten. Het bedrijf dient de klacht binnen 30 dagen na ontvangst af te handelen.
2. Indien in deze periode geen oplossing gevonden kan worden, moet de consument daarvan op de hoogte gebracht worden, met een indicatie van de vertragingsduur.
 
Artikel 10: Totstandkoming overeenkomst 
1. Bij het plaatsen van een bestelling, het geven van een opdracht, bevestigt u dat u onze voorwaarden gelezen, begrepen en geaccepteerd heeft. Onze levering aan u vindt uitsluitend plaats onder de onderstaande algemene voorwaarden. Hiervan afwijkende schriftelijke verklaringen die voorkomen op brieven of andere documenten uitgaande van de koper, worden door ons niet geaccepteerd. Afwijkingen van onze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn slechts met onze schriftelijke toestemming mogelijk. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend
 
Artikel 11: Akkoord 
1. Een ieder, die zich als klant heeft aangemeld bij Dwarrels, geeft aan de algemene voorwaarden gelezen te hebben en ga met deze akkoord.

Opgesteld 30-09-2012, hiermee vervallen voorgaande algemene voorwaarden.